Obchodní podmínky | Cesta ke zdraví s.r.o.

 • Všeobecné obchodní podmínky

  Úvodní ustanovení

  Cesta ke zdraví s.r.o., IČO 25931555, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15530 (dále jen CK Zdraví), provozuje cestovní kancelář. CK Zdraví organizuje a zprostřed-kovává prodej služeb cestovního ruchu. Smluvní vztah mezi CK Zdraví a zákazníkem se řídí ustanovením Zákona č. 159/1999 Sb., Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven těmito všeobecnými podmínkami.

  Uživatelé služeb

  CK Zdraví poskytuje objednané a řádně zaplacené služby všem zákazníkům bez omezení. Děti a mládež mladší 18 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let a se souhlasem svého zákonného zástupce (pokud sám není na zájezdu přítomen).

  Druhy služeb

  CK Zdraví v zásadě poskytuje dva druhy služeb:
  1/ standardní katalogové, tj. s předem stanoveným programem a cenami
  2/ dle individuálních požadavků klientů (tzv. forfaitové)

  Vznik smluvního vztahu

  1/ Smluvní vztah mezi CK Zdraví a zákazníkem vzniká na základě řádné objednávky ze strany zákazníka popř. předáním řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy. Zákazník se zavazuje uhradit cenu zájezdu a všech objednaných služeb ve stanovených termínech, CK Zdraví se zavazuje zajistit zákazníkovi služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě. U osob mladších 18 let musí cestovní smlouvu podepsat zákonný zástupce.
  2/ Cestovní smlouva je platná pro všechny osoby na ní uvedené. Za veškeré smluvní závazky osob uvedených na cestovní smlouvě ručí objednavatel jako za své vlastní. Má se za to, že objednavatel je i smluvním plátcem, není-li dohodnuto jinak.
  3/ Každý zákazník je povinen na cestovní smlouvě uvést svůj kontaktní telefon, přesnou poštovní adresu (popř. email), kde ho bude moci CK Zdraví kdykoliv zastihnout a kontaktovat, a to i krátce před zahájením zájezdu (např. oznámení změny času odjezdu, ubytování, změna lektora atd.). V případě chybných a neúplných údajů na cestovní smlouvě CK Zdraví nezodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi v případě nemožnosti jeho informování o vzniklých změnách. Jestliže se zákazních z těchto důvodů nebude moci zájezdu zúčastnit, bude to považováno za storno zájezdu z jeho strany  

  Cena zájezdu

  Cena je stanovena smluvně mezi CK Zdraví a zákazníkem a až do realiace zájezdu je  považována za zálohu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, zahrnují povinné pojištění CK Zdraví proti úpadku a služby, které jsou v katalogu uvedeny v odstavci „Cena zahrnuje". Cena nezahmuje náklady nepovinné či variabilní, například lázeňská taxa, vstupy do muzeí, výlety, víza, pojištění pro cesty a pobyt včetně storna zájezdu a jiná.

  Platba

  1/ V katalogu a na www.cestakezdravi.cz jsou uvedeny základní ceny, od kterých lze odečíst příslušné slevy. Celková cena je uvedena v cestovní smlouvě a je závazná.
  2/ S podáním cestovní smlouvy je třeba provést platbu zájezdu. Stačí uhradit stanovenou zálohu z celkové ceny zájezdu do stanoveného data. Výše zálohy je uvedena v cestovní smlouvě a je závazná. Doplatek je třeba uhradit tak, aby CK Zdraví úhradu obdržela nejpozději 35 dnů před realizací zájezdu. Pokud se tak nestane, má CK Zdraví právo vyřadit zákazníka ze zájezdu. Nezaplacení doplatku nenahrazuje informaci o zrušení účasti na zájezdu, pokud by tak klient chtěl učinit.
  3/ Pokud do realizace zájezdu zbývá méně jak 35 dnů, platí zákazník plnou cenu zájezdu hned při uzavření cestovní smlouvy.

  Způsob platby - jak lze zaplatit

  A) bankovním převodem

  • na účet číslo 2400159108 / 2010– Fio banka, a.s.
  • variabilní symbol VS = číslo cestovní smlouvy
  • specifický symbol SS = datum narození objednatele (klienta)
  • konstantní symbol KS = 308
  • do zprávy pro příjemce uveďte jména účastníků, za které je pobyt hrazen

  Bez správného uvedení symbolů nelze platby dohledat. V těchto případech CK Zdraví neručí za škodu vzniklou v souvislosti s  chybným připsáním plateb.

  B) vkladem na účet CK Zdraví v každé pobočce Fio banky (viz. bod A)

  C) poštovní poukázkou typu C

  • adresát: CK Zdraví, Vodárenská 502, 27361  Velká Dobrá
  • ve zprávě pro příjemce uveďte jména osob, za které je platba provedena

  D) osobně v kanceláři CK Zdraví nebo u provizních prodejců

  U provizních prodejců CK Zdraví neručí za škody vzniklé pozdržením nebo nepřevedením platby na účet CK Zdraví.

  E) fakturou

  Žádost o vystavení faktury musí obsahovat:

  • přesný název zaměstnavatele (dle OR)
  • adresa zaměstnavatele včetně PSČ
  • IČO a DIČ
  • jméno a příjmení osob požadujících fakturu, popřípadě jejich osobní čísla
  • termín pobytu
  • má-li zaměstnavatel specielní požadavek na text do faktury, uveďte jeho znění
  • výše fakturované částky

  Termín úhrady pobytu či akce se řídí splatností faktury dle OR. V případě prodloužení splatnosti uveďte její délku.

  Služby

  Složení a rozsah služeb je uvedeno v katalogu a na www.cestakezdravi.cz. V případě nevyčerpání služeb z vlastní vůle nevzniká klientovi nárok na jejich kompenzaci.

  • Ubytování

  je zajištěno dle katalogové nabídky nebo dle individuálních požadavků klientů. Nástup zpravidla v odpoledních hodinách, ubytování zajišťují recepce objektu. Uvolnění pokojů v den odjezdu v dopoledních hodinách (cca do 10.00 hodin). U zahraničních pobytů je třeba počítat s tím, že na odjezd autobusů či odlet letadla může klient čekat až do pozdních večerních hodin. V případě, že to obsazenost hotelu dovoluje, je možné na recepci doplatit prodloužení pobytu na pokoji dle platného hotelového ceníku.
  Informace o jednotlivých objektech jsou zpracovány na základě podkladů od provozovatele i osobní prohlídky. Případné změny ve vybavenosti ze strany majitele či provozovatele objektu však nelze ovlivnit a CK Zdraví za tyto změny neručí.
  Pokud klient připlácí jednolůžkový pokoj, může se jednat o klasický jednolůžkový pokoj nebo o dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou.
  Pro uplatnění slevy na přistýlku je nejdříve nutné obsadit všechna pevná lůžka na pokoji.

  • Stravování

  je zahrnuto v ceně zájezdu, u pobytů bez stravování si jej každý účastník během zájezdu zajišťuje a hradí sám.

  • Doprava autobusová

  Z hlediska bezpečnosti musí mít každá přepravovaná osoba své vlastní sedadlo, proto nelze uplatňovat slevu na dopravu pro děti  či osoby zdarma. CK Zdraví neodpovídá za zdržení dopravních prostředků z důvodu přetížení dopravních cest, dopravních nehod či v důsledku vyšší moci. V případě zpoždění dopravního prostředku z výše uvedených příčin nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani jinou náhradu. Místenky na sedadla se nevystavují, zasedací pořádek je vždy tvořen před každou cestou zvlášť. Autobusová doprava může rozvážet zákazníky i do více míst. CK Zdraví si vyhrazuje právo na možnost přestupu klientů na území ČR z autobusu či jiného svozového vozidla do autobusu jiného. V roce 2011 dopravu zajišťují renomované dopravní společnosti Gumdrop s.r.o., EichlerBus s.r.o., CZ AD dopravní s.r.o.

  • Doprava letecká

  Většina pobytových zájezdů je uskutečňována charterovými lety, časy odletu a příletu obdrží zákazník společně s odbavením. Za změnu letového řádu nenese CK Zdraví odpovědnost, tudíž při změně letového harmonogramu nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani jinou náhradu. U leteckých pobytů je první a poslední den určen k přepravě klientů do letovisek a nikoliv k vlastní rekreaci, součástí některých přímých letů mohou být mezipřistání. V případě nočních letů, kdy je příjezd do pobytového místa v nočních hodinách, se účtuje celá noc.

  • Delegát

  nebo průvodce je k dispozici v některých zahraničních místech. Na recepci každého ubytovacího zařízení je umístěna informační tabule, prostřednictvím které Vás informuje o schůzkách, výletech, důležitých tel. čísel atd. Delegát mívá na starost více pobytových míst.

  • Zahraniční pobyty se sportovní a relaxační náplní

  jsou nejčastěji realizovány v okrajových sezónách. Tato období vedle příznivých cen umožňují i dobré podmínky pro cvičení. Může se stát, že letoviska nejsou ještě v plném provozu a nabídka služeb je omezena (animační programy, kavárny, diskotéky, hlídání dětí, provoz bazénů apod.). O všech těchto záležitostech rozhoduje provozovatel, nikoli CK Zdraví. Tuzemské pobyty probíhají po celý rok, pro mimosezónu však platí obdobná omezení.

  • Cvičení

  Lokality jsou vybírány tak, aby splňovaly požadavky pro realizaci programů. Je nutné mít na zřeteli, že ne všechna zařízení disponují kvalitně vybavenými fitcentry či tělocvičnami. U zahraničních zájezdů se cvičí venku, kryté tělocvičny jsou k dispozici zřídka a vždy za příplatek. V případě nepříznivého počasí je náhradní cvičení zajištěno prodloužením cvičebních lekcí v následujících dnech, pokud to podmínky umožní. Po dohodě lze za příplatek pronajmout kryté haly, jsou-li k dispozici.
  Nabídka cvičebních lekcí uvedených v katalogu a na www.cestakezdravi.cz je závazná, ve výjimečných případech (onemocnění  instruktora, odstávka bazénu a jiné) může být pozměněna. S přesným rozvrhem jsou klienti seznámeni na informativní schůzce.
  Program víkendových pobytů začíná v den příjezdu po 16.00 hodině, končí v den odjezdu dopoledním cvičením. Program týdenních pobytů začíná v den příjezdu po 16.00 hodině, v den odjezdu končí po dohodě raním cvičením. Vzhledem k uvolnění pokojů se cvičí před snídaní. U zahraničních pobytů cvičení neprobíhá v den příjezdu a v den odjezdu.
  Pokud je v rámci pobytu nabízen program pro děti, je z bezpečnostních důvodů zajištěn pouze pro děti v uvedeném věkovém rozmezí, nikoliv pro děti mladší. Dětské ceny uvedené v katalogu jsou vždy bez cvičení a vstupů do sportovních areálů. Účast dětí na cvičení dospělých je možná pouze po projednání s CK Zdraví nebo s instruktorem, popřípadě po doplacení vstupů do jednotlivých zařízení. CK Zdraví však neručí za zdraví a  bezpečnost dětí.

  • Balneoprocedury

  Součástí relaxačních pobytů jsou balneoprocedury, jejichž počet a složení uvedené v katalogu je závazné. Na základě rozhodnutí lékaře či odborného zdravotního personálu však může být jejich skladba i počet upraven. CK Zdraví tato rozhodnutí nemůže ovlivnit, neboť z hlediska ochrany zdraví klienta  je rozhodující stanovisko příslušného lékaře. Rozpis a časování procedur obdrží klienti v den příjezdu. CK Zdraví nezodpovídá za kvalitu služeb jednotlivých balneoprovozů.

  Objednávka a platba doplňkových služeb

  K jednotlivým zájezdům si zákazník může přiobjednat doplň­kové služby, které nejsou zahmuty v ceně zájezdu. Jedná se zejména o cestovní pojištění pro tuzemské i zahraniční zájezdy, nadstandardní ubytování, dopravu a podobně. Objednávku doplňkových služeb je nutné podat písemnou formou a CK Zdraví její přijetí písemně potvrdí v rámci vyúčtování plateb. CK Zdraví tyto služby pro zákazníka pouze zpro­středkovává (tzn. že doda­vatel službu prodává přímo zákazníkovi) a proto nenese odpovědnost za škody a nedo­statky způsobené dodavatelem. Při zrušení objednávky doplňkových slu­žeb se stomopoplatky stanovují dle podmínek dodavatele.

  Pojištění

  Pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře u UNION poisťovny a.s. je zahrnuto v ceně všech zájezdů. V ceně zájezdu nejsou zahrnuta pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a jiná. Doporučujeme tato pojištění uzavřít u UNION poisťovny a.s. prostřednictvím CK Zdraví při podpisu cestovní smlouvy. Podrobné informace naleznete na www.cestakezdravi.cz

  Podrobné pokyny k zájezdu - Informace k pobytu

  Informace týkající se zájezdu jsou upřesněny v doplňujících informacích, které každý zákazník obdrží buď společně s cestovní smlouvou, nebo nejpozději 7 dní před realizací zájezdu. Pokud zákazník výše uvedené informace neobdrží, zavazuje se kontaktovat CK Zdraví či provizního prodejce. V opačném případě se má za to, že zákazník informace obdržel a že jsou mu známy.

   Cestovní doklady a víza

  Každý účastník zahraničního zájezdu je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních, devizových a dalších předpisů země, do které cestuje. Následky nesplnění těchto povinností nese zákazník a CK Zdraví nezodpovídá za případné vzniklé škody. 

  Změna sjednaných služeb

  CK Zdraví je oprávněna v případech, které nemůže ovlivnit (změny ze strany smluvních partnerů a jiných dodavatelů služeb, výrazné snížení počtu účastníků, nemoci, epidemie, živelné pohromy, nepokoje, válečné konflikty, inflace, změna DPH atd.) změnit dohodnuté podmínky. V případě nutnosti může pobyt zrušit, posunout termín, upravit program. CK Zdraví je povinna bez zbyteč­ného odkladu zákazníka o těchto změnách píse­mně informovat.

  Zrušení zájezdu ze strany CK Zdraví

  Pokud není dosažen minimální počet 15 účastníků u tuzemských zájezdů, 40 účastníků u zahraničních zájezdů nebo jestliže z důvodu hospodárnosti nelze zájezd realizovat ani po vyčerpání všech možností, má CK Zdraví právo nejpozději 7 dnů před odjezdem zájezd zrušit.
  Dále má CK Zdraví právo zájezd kdykoli zrušit (i v jeho průběhu) v případě nepředvídatelných okolností, jako jsou živelné pohromy, epidemie, válečné konflikty a jiné, kdy může být ohrožen život, bezpečnost a zdraví účastníků. CK Zdraví nabídne zákazníkovi jiný termín či jinou destinaci a zákazník má právo rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit. Své rozhodnutí je povinen sdělit CK Zdraví písemně ve stanovené lhůtě. Pokud tak neučiní, má se za to, že se změnou souhlasí.
  Při zrušení zájezdu před odjezdem se vrací účastníkům úhrada v plné výši, při zrušení během zájezdu se vrací úhrada za nerealizované výdaje. Naopak případné vícenáklady vzniklé z důvodu vyšší moci za mimořádných situacích (živelná pohroma a jiné) hradí zákazník sám. 

  Zvýšení ceny zájezdu

  CK Zdraví je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou v cestovní smlouvě, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení cen služeb, plateb spoje­ných s dopravou, směnného kurzu české koruny, daní a podobně a které se v době uzavření cestovní smlouvy nedaly předvídat. Zákazník souhlasí s právem CK Zdraví zvýšit v nezbytných případech původní cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Celkové zvýšení ceny zájezdu však nesmí překročit 10% původně stanovené ceny. V případě, že oznámená cena je o více jak 10% vyšší než cena původní, je zákazník oprávněn písemně od smlouvy ve stanovené lhůtě odstoupit. Pokud tak neučiní, má se za to, že s novou cenou souhlasí.

  Zrušení účasti na zájezdu a změny rezervace

  Zákazník je oprávněn kdykoli před odjezdem na zájezd dohodnuté služby zrušit (odstoupit od cestovní smlouvy) a to osobně, písemně doporučeným dopisem popř. emailem po vzájemné dohodě. Určující je doba doručení oznámení, datum poštovního razítka/emailu. Zákazník bere na vědomí, že odstoupením od smlouvy vzniká CK újma sestávající z náhrady za nevyužití sjednaných služeb smluvním partnerům CK a přiměřeného ušlého zisku. Výše odstupného (stornopoplatek) je vypočtena v procentech ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy a účtuje se za každou osobu.

  Výše odstupného je stanovena takto (stornopoplatky)

  • více 50 dní, poplatek za zprostředkování služeb    1000,- Kč
  • 50 až 35 dní včetně                                               20% (min. 600,- Kč)
  • 34 až 21 dní včetně                                               50%
  • 20 až 7 dní včetně                                                 80%
  • 7 dní až 4 dny včetně                                            90%
  • 3 dny až den nástupu na pobyt                             100%
  • nedostaví-li se zákazník na pobyt nebo na stanovené místo odjezdu v předem stanoveném čase, poruší-li pasové, celní či devizové předpisy                                                              100% 
  • přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle či jiné příčiny na straně zákazníka
                                                                              100%

  Při podpisu smlouvy DOPORUČUJEME uzavřít zájezdové pojištění (tuzemské i zahraniční), které zahrnuje i pojištění storna zájezdu. Pojištění kryje rizika spojená se zrušením zájezdu ze zdravotních a jiných důvodů. Pojišťovna hradí 80 – 100% stornopoplatku, které klientovi účtuje CK. Informace www.cestakezdravi.cz/cestovní pojištění.

  Stornopoplatky neúčtujeme

  v případě, kdy zákazník za sebe zajistí náhradníka a písemně předá všechny potřebné údaje o novém zákazníkovi v době, kdy je změna technicky i formálně možná a CK Zdraví touto změnou nevzniknou žádné větší náklady.

  • účtujeme pouze poplatek 500,- Kč / osoba za administrativní náklady (změna zaknihování)
  • odstupující a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu
  • odstupující zákazník odpovídá za informovanost náhradníka o podmínkách zájezdu
  • nový zákazník převzetím cestovní smlouvy souhlasí se všemi právy i povinnostmi z ní vyplývajícími

   Reklamace

  Jestliže zájezd nebo jiná plnění neprobíhají dle smluvních podmínek, je zákazník oprávněn písemně reklamovat nekvalitní služby. Již během zájezdu lze závady reklamovat u vedoucího zájezdu. Není-li možné sjednat nápravu, sepíše vedoucí se zákazníkem zápis, který obsahuje osobní údaje zákazníka, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení. Po ukončení zájezdu může zákazník uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu u CK Zdraví. Ta je povinna reklamaci vyřídit nej­později do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě. Nárok na reklamaci zanikne, nebyla-li uplatněna do 3 měsíců od skončení zájez­du.

  Reklamaci nelze uplatnit v těchto případech

  • Pokud nedostatky vyplývají z jednání zákazníka.
  • Pokud je neplnění zapříčiněno třetí stranou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná.
  • Neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
  • Pokud nedostatky či změny jsou důsledkem nepředvídatelných zásahů vyšší moci - za vyšší moc se považují okolnosti, které vznikly v důsledku nepředvídatelných skutečností mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí původně sjednaných služeb jako například: extrémní klimatické jevy, karanténa, válečný konflikt apod.
  • Pokud došlo ke změnám letových řádů, typu letadla a trasy letu, místních podmínek, čekací doby na hranicích apod. CK neodpovídá za škody, které mohou zákazníkům vzniknout v důsledku zpoždění přepravy, bez ohledu na druh přepravy ani nekompenzuje služby, které nebyly v důsledku zpoždění čerpány.

  Rozhodčí doložka

  Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou včetně sporů o  její platnost, výklad, realizaci či ukončení, práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících,  a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení před rozhodcem (rozhodci) zapsaným v Seznamu rozhodců vedeném arbitrážním centrem Czech Arbitration Centre s.r.o., IČ 281 63 427 (dále jen „Arbitrážní centrum“), dle zákona č.  216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů a dle Jednacího řádu pro rozhodčí řízení vedené rozhodci zapsanými u Czech Arbitration Centre s.r.o. (dále jen „Jednací řád“), uveřejněného na jeho webových stránkách www.arbitrators.cz
  Smluvní strany tímto výslovně pověřují Arbitrážní centrum k určení rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou dle jeho Jednacího řádu. Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem rozhodčí doložky seznámily s Jednacím řádem Arbitrážního centra a tento považují za nedílnou součást této rozhodčí doložky.

  Závěrečná ustanovení

  Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu nabízené CK Zdraví. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a podpisem stvrzují, že s  jejím obsahem souhlasí. Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje vč. rodného čísla zpracovávala CK Zdraví v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zákazník dále souhlasí se zasíláním informací a nabídek CK Zdraví na jím uvedené adresy (poštovní, e-mailová). Tento souhlas uděluje až do doby písemného odvolání. Dále souhlasí, aby případné fotografie a videa pořízené na jednotlivých zájezdech mohly být použity k prezentačním účelům CK Zdraví.

  Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnost dne 1.1.2013 a nahrazují všechny předchozí.

  Velká Dobrá dne 1.1.2013

   

 • O nás

© 2013 Cesta ke zdraví s.r.o.
Provozuje TrueWeb.czCK Zdraví

Cesta ke zdraví, Kladno
Víkendové zájezdy | Týdenní zájezdy | Dětské tábory | Cvičení a kurzy | Cestovní pojištění